საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

ორმხრივი ხელშეკრულებები საქართველოსა და ფინეთის რესპუბლიკას შორის

  1. „საქართველოს მთავრობასა და ფინეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის ინვესტიციების წახალისებისა და დაცვის შესახებ“ შეთანხმება.
    ხელმოწერილია 24.11.2006. ძალაშია 30.12.2007.

  2. „საქართველოს მთავრობასა და ფინეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საქართველოში გარემოს დაცვის მონიტორინგისა და მენეჯმენტის სისტემების განვითარების შესახებ“ შეთანხმება.
    ხელმოწერილია 14.06.2007. ძალაშია 22.08.2007.

  3. „საქართველოს მთავრობასა და ფინეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის შემოსავლებზე ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილებისა და გადასახადების გადაუხდელობის აღკვეთის შესახებ“ შეთანხმება.
    ხელმოწერილია 11.10.2007. ძალაშია 23.07.2008.